Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos 2019. 01. 01-től

Amennyiben a Megbízó és a Megbízott között létrejött egyedi megbízási szerződés (a továbbiakban: megbízási szerződés) eltérően nem rendelkezik, a Megbízott részére adott ügyvédi megbízásra a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) irányadók.

1. MEGBÍZOTT

Név: Dr. Molnár F. Zsolt Ügyvédi Iroda

Működési forma: ügyvédi iroda (jogi személy)

Székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 21-23.

Kamarai tagság: 1994 Budapesti Ügyvédi Kamara (1055 Budapest, Szalay u. 7.)

Felelősségbiztosító: Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete

Adószám: 10972391-1-41

Telefon: +36 20 94 33 789

E-mail: iroda@molnarzsolt.com

Honlap: www.molnarzsolt.com

2. MEGBÍZÓ

Megbízó az, aki az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Üttv.) meghatározott ügyvédi tevékenység ellátására Megbízottnak megbízást ad.

3. AZ ÁSZF HATÁLYA

(1) A jelen ÁSZF rendelkezéseit alkalmazni kell a Megbízott és a Megbízó között létrejött minden olyan szerződéses jogviszonyra, amelynek tárgya Megbízott ügyvédi tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás nyújtása Megbízó részére.

(2) Az ÁSZF hatályos szövegét Megbízott honlapján közzéteszi, illetve Megbízó részére a megbízással egyidejűleg írásban – elektronikus dokumentumként vagy papír alapú okirati formában – utólag igazolható módon átadja. Az ÁSZF a Megbízó általi elfogadással a megbízási szerződés részévé válik.

(3) Amennyiben az ÁSZF és a megbízási szerződés rendelkezései eltérnek egymástól, a felek jogiszonyára az utóbbiak irányadók.

(4) Az ÁSZF megbízás fennállása alatt bekövetkező változásairól Megbízott közvetlenül köteles Megbízót értesíteni. Amennyiben Megbízó a változás ellen az értesítést követő 15 napon belül nem tiltakozik vagy a megbízást nem mondja fel, a módosult ÁSZF a megbízási szerződés részévé válik. Értesítés hiányában

vagy Megbízó határidőben való tiltakozása esetén az ÁSZF a megbízás létrejöttekor hatályos tartalommal marad a szerződés része.

4. A MEGBÍZÁS LÉTREJÖTTE

(1) A megbízás létrejöttéhez a feleknek meg kell állapodniuk minden lényeges vagy bármelyikük által lényegesnek minősített olyan kérdésben, amelyet a jelen ÁSZF vagy a felek jogviszonyára irányadó jogszabályok, illetve ügyvédi kamarai szabályzatok nem rendeznek. A megbízási szerződést – kivéve ha az

csak jogi tanácsadásra irányul – írásba kell foglalni.

(2) Az írásba foglalás elmaradása a megbízás érvényességét nem érinti, de ilyen esetben a megbízás tartalmának bizonyítása Megbízottat terheli.

(3) Megbízott nem köteles a Megbízó által közölt megbízást elfogadni, döntését nem köteles megindokolni.

5. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

(1) A megbízás alapján Megbízott köteles a rábízott ügyet legjobb szakmai tudása és meggyőződése alapján – törvényes eszközökkel és módon, a közhatalmi szervektől függetlenül – a Megbízó érdekeinek megfelelően ellátni, amely azonban a jogviszony jellegéből eredően nem jelenti a Megbízó számára kedvező

végeredmény szolgáltatására vonatkozó kötelezettséget. A tevékenység jellegéből adódóan Megbízónak számolnia kell a Megbízott szakmai álláspontjától eltérő jogértelmezésekkel, illetve az eltérő hatósági értékelés kockázatával.

(2) Megbízott a megbízás teljesítése során – amennyiben az ügyvédi tevékenységre irányadó jogszabályok, illetve szabályzatok szigorúbb követelményt nem támasztanak – a Megbízó által előadott tényeket teljes körűnek, pontosnak és valónak fogadja el. A Megbízó által szolgáltatott – Megbízott által közhiteles nyilvántartásból vagy más módon közvetlenül nem ellenőrizhető – adatok, dokumentumok, információk valódiságáért, illetve azok alaki vagy tartalmi hibás, nem teljes körű voltából, vagy egyéb fogyatékosságából és késedelmes rendelkezésre bocsátásából eredő következményekért Megbízott nem

felel.

(3) Megbízott köteles Megbízót tájékoztatni az általa kialakított véleménnyel, illetve megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos esetleges jogi kockázatokról, melyek mérlegeléséért Megbízó felelős.

(4) Megbízó kifejezett eltérő utasításának hiányában Megbízott jogosult meghatározni a megbízás teljesítése érdekében szükséges intézkedéseket, a rendelkezésre álló bizonyítékok felhasználását, a beadványok tartalmát, továbbá azok benyújtásának sorrendjét és esedékességét. Megbízónak a megbízással összefüggő – Megbízott megkerülésével és előzetes értesítése nélkül, illetve Megbízott tiltakozása ellenére kezdeményezett – önálló intézkedéseiért Megbízott nem felel.

(5) Megbízott köteles megtagadni Megbízó utasításának végrehajtását, ha az jogszabályba ütközik vagy jogszabály megkerülésére irányul. Ha az utasítás Megbízó érdekeire nézve célszerűtlen, annak végrehajtása előtt Megbízott köteles Megbízó figyelmét erre a körülményre felhívni. Amennyiben Megbízó az utasítást a

figyelmeztetés ellenére fenntartja, az ebből származó következményekért Megbízott nem felel.

(6) Megbízó a megbízást – ha ezt Megbízó kifejezetten nem zárta ki – más ügyvéd közreműködésével is teljesítheti. Megbízott a közreműködő ügyvéd munkájáért úgy felel, mintha személyesen járna el.

(7) Megbízó az ügy állásáról, és a Megbízott által tett intézkedésekről bármikor felvilágosítást, előre egyeztetett időpontban személyes konzultációt kérhet.

6. AZONOSÍTÁS

(1) A jogi tanácsadásra adott megbízás kivételével a megbízási szerződés megkötése előtt Megbízott köteles elvégezni a Megbízó, illetve a képviseletében eljáró személy azonosítását, az Üttv., valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) rendelkezéseinek megfelelően.

(2) Megbízott köteles a közreműködést megtagadni, ha

a) a Megbízó személyazonosságának megállapításához nem szolgáltat adatot,

b) a Megbízó nem tud bemutatni érvényes igazolványt, vagy

c) az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését bejelentették és megtalálásának vagy megkerülésének ténye nincs nyilvántartva.

7. LETÉTKEZELÉS

(1) A letétkezelés során Megbízott kizárólag a kamarai nyilvántartásba bejegyzett helyettes ügyvédje közreműködését veheti igénybe, kivéve, ha a letéti szerződés – a név, kamarai azonosító szám, valamint a helyettesítési jogosultság esetleges korlátainak megjelölésével – más közreműködő igénybevételére Megbízót kifejezetten feljogosítja.

(2) A letétkezelésre egyebekben a Magyar Ügyvédi Kamara letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló 7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzata irányadó.

8. MEGBÍZÁSI DÍJ, KÖLTSÉGEK

(1) Megbízó – kivéve ha a felek kifejezetten szívességi ügyintézésben állapodtak meg – a megbízás ellátásért megbízási díj fizetésére köteles Megbízott részére. A megbízási díj a felek közötti szabad megállapodás tárgya.

(2) Megbízott – amennyiben a fizetés nem készpénzben történik – jogosult valamennyi szolgáltatását legfeljebb 15 napos fizetési határidővel számlázni.

(3) Ha a megbízás annak teljesítése előtt szűnik meg, Megbízottat a tevékenységével arányos megbízási díj illeti meg.

(4) A Megbízó javára átvett pénzből – a megbízó egyidejű írásbeli értesítése mellett, az Üttv. 31. §-ban írt esetek kivételével – kielégíthető a Megbízóval szemben fennálló és lejárt megbízási díj és költségtérítés címén fennálló követelés.

(5) A megbízási díj nem tartalmazza a megbízás teljesítése során felmerülő illetékeket, szakértői és egyéb költségeket, melyeket Megbízó fizet azok felmerülésekor. E költségek előlegezésére Megbízott nem köteles és az azok késedelmes teljesítéséből származó következményekért felelősséget nem vállal.

(6) Megbízott a szerződéskötéskor köteles írásban tájékoztatni Megbízót azokról a megbízás ellátása során, illetve az üggyel kapcsolatban előreláthatóan felmerülő költségekről, amelyeket a megbízási díj nem foglal magában. Megbízott köteles továbbá tájékoztatni Megbízottat a hatósági eljárások során igénybe vehető

költségkedvezmények, illetve a költségmentesség feltételeiről, amelyről erre irányuló külön kérelemre a Megbízó által csatolandó, jogszabályban meghatározott okiratok, igazolások és nyilatkozatok alapján az eljáró hatóság dönt.

(7) Megbízó az irányadó jogszabályok alapján a bírósági perben igényelheti, hogy pernyertessége esetén a bíróság részére az ügyvéd munkadíjának és készkiadásainak címén kötelezze a pervesztes felet a fél és a képviselője között létrejött ügyvédi megbízási szerződésben kikötött megbízási díj, valamint a fél által

képviselője részére költségtérítésként megfizetett indokolt készkiadások együttes összegének megfizetésére. A megbízási szerződés szerinti ügyvédi munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a pertárgy értékével vagy a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel, a költségek bíróság általi esetleges mérséklése azonban a felek közötti díjmegállapodást

nem érinti, a Megbízó által Megbízott részére fizetendő megbízási díjra és egyéb költségekre ebben az esetben is a felek megállapodása irányadó.

9. ADATKEZELÉS, SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A megbízási jogviszony keretében az adatkezelés az érintett hozzájárulása vagy jogszabályi rendelkezés alapján történik, az Adatkezelési Tájékoztatóban írtaknak megfelelően.

10. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

(1) Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt, információt és adatot illetően, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség független a megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A

titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvédi titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra is.

(2) A titoktartás alól felmentést az adhat, aki a titokról rendelkezni jogosult. Ha több jogosult van – a jogosultak eltérő rendelkezésének hiányában – a felmentést mindenkinek meg kell adnia. Több örökös esetében bármely örökös jogosult az ügyvéd által készített végintézkedés tárgyában az ügyvédi titok megismerésére.

(3) A titoktartás egyéb feltételeire és a titoktartási kötelezettség alóli kivételekre az Üttv., valamint az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018 (III. 26.) MÜK szabályzat rendelkezései irányadók.

11. MEGBÍZOTT KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

(1) Megbízott tevékenysége ellátása során – az irányadó jogszabályok és kamarai szabályzatok szerint – felelősséggel tartozik.

(2) Megbízott az ügyvédi tevékenységgel okozott kár megtérítése, valamint személyiségi jogsértés miatt járó sérelemdíj megfizetésének fedezetére – az Üttv-ben, valamint a 9/2017. (XI.20.) MÜK szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő – felelősségbiztosítással rendelkezik.

12. KAPCSOLATTARTÁS, ÉRTESÍTÉSEK

(1) A megbízási jogviszony során Megbízott és Megbízó írásban, telefonon vagy személyesen tartják egymással a kapcsolatot. A felek jogviszonyában írásbelinek minősül az e-mail útján folytatott kommunikáció is.

(2) Megbízott a Megbízónak szóló írásbeli értesítéseket, küldeményeket – amennyiben azokat Megbízó nem személyesen veszi át – elsősorban elektronikus úton, a Megbízó által megadott e-mail-címre, ennek hiányában vagy Megbízó külön kérésére postai úton, a Megbízó által megadott címre küldi meg Megbízó

részére.

(3) Felek kötelesek megadott értesítési címükön a küldemények átvételéről – személyesen vagy helyettes átvevő útján – gondoskodni, és értesítési címük megváltozásáról haladéktalanul, írásban kötelesek egymást értesíteni, ennek elmaradása esetén, az értesítést elmulasztó fél nem hivatkozhat arra, hogy az adott

küldeményről értesítési címének megváltozása miatt nem szerzett tudomást.

(4) A fenti értesítési kötelezettségre is tekintettel, azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket Megbízott részére a székhelye címére, Megbízó részére az általa megadott címre könyvelt (tértivevényes, illetve ajánlott) postai küldeményként postára adtak – azon a napon, amelyen a posta a küldeményt a feladó részére visszaküldte – a címzettel közöltnek kell tekinteni akkor is, ha a k küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy arról a címzett nem szerzett tudomást.

(5) Az e-mail útján küldött értesítést – a technikai hibából eredő kézbesíthetetlenséget jelző hibaüzenet hiányában – az elküldést követő első munkanapon, 16 óra után elküldött irat esetén az elküldést követő

második munkanapon a címzettel közöltnek kell tekinteni, kivéve, ha a címzett előzetesen vagy automatikus válaszüzenetben tájékoztatta az e-mail feladóját arról a legkorábbi időpontról, amikor az e-mailt el fogja olvasni, mely esetben az e-mailt az értesítésben vagy automatikus válaszüzenetben megjelölt napon kell közöltnek tekinteni.

(6) Amennyiben az adott értesítés e-mail útján és hagyományos postai úton is megtörténik, úgy a korábban megtörtént közléshez fűződnek joghatások.

(7) Megbízó jogosult írásban megnevezni azon személyeket, akik a kapcsolattartásban képviseletében közreműködnek és Megbízó javára Megbízottól iratok átvételére jogosultak. Ilyen személy megnevezésének

hiányában Megbízott csak legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás felmutatása esetén köteles a Megbízó képviselőjeként fellépő személy képviseleti jogát elfogadni.

13. A MEGBÍZÁSI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

(1) Megbízott a Megbízást bármikor, indokolás nélkül, írásban felmondhatja. A felmondási idő a felmondás közlésétől számított 15 nap. Megbízott a felmondási idő alatt is köteles a megbízó érdekében eljárni.

(2) Megbízó a megbízást írásban bármikor korlátozhatja, vagy írásban azonnali hatállyal is felmondhatja.

(3) Megbízott a megbízás megszűnését vagy korlátozását haladéktalanul köteles annak a hatóságnak írásban bejelenteni, amelynél a rábízott ügy folyamatban van.

(4) A fentieken túl a megbízás megszűnik:

a) a megbízás teljesítésével,

b) Megbízott vagy Megbízó halálával, jogutód nélküli megszűnésével,

c) Megbízott kamarai tagságának megszűnésével.

14. ELTÉRÉS AZ ÁSZF RENDELKEZÉSEITŐL

Amennyiben Megbízó a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételektől el kíván térni, úgy joga van ilyen igényét az ÁSZF elfogadása előtt jelezni és az eltérő feltételek megbízási szerződésben való rögzítését kérni, mely esetben a megbízási jogviszony a megbízási szerződésben rögzített eltérő feltételekkel jön létre.